រឿងកំលោះទីក្រុងក្រមុំជនបទ,ភាគទី៣១,Kom Los Ti Krong Kromom Chunbort,Part31